vol.09 本部道院

2010/04/01

aun_k_vol9本部道院は、1947年10月、開祖36歳の時、自宅の五畳半を道場としたのが始まりです。歴代道院長は次の通り。

1948年12月~65年12月:宗道臣
66年1月~67年3月:中野益臣
67年4月~7月:三崎敏夫
67年8月~68年9月:宗道臣
68年10月~70年12月:三崎敏夫(代務)
71年1月~77年12月:鈴木義孝(この間は多度津別院と名乗る)
78年1月~80年5月:宗道臣
80年5月~82年9月:鈴木義孝